top of page
house-g2c8636573_1920.jpg

Vergoedingen vanaf 2022

Zorgprestatiemodel (ZPM)

Januari 2022 veranderde de regelgeving met betrekking tot de GGZ-financiering in de zorgverzekeringswet. Ggz-behandelingen worden vanaf 2022 bekostigd via het zogeheten Zorgprestatiemodel. Dat is door de overheid bepaald.

 

Download onze folder over het ZPM hier.

Declaraties op basis van consulten

Bij het Zorgprestatiemodel wordt er gedeclareerd op basis van consulten en niet meer op basis van (DBC-)trajecten. Dit betekent dat u op de factuur van de zorgverzekeraar precies ziet welke consulten u heeft gehad. U ontvangt vanaf 2022 de factuur in mei en november en bij afsluiting van de behandeling en kunt deze bij uw verzekeraar indienen die vergoedt op basis van de polis die u heeft afgesloten (100% bij een restitutiepolis). De consulten die GGZ IJssel-Berkel factureert, gaan uit van de geplande tijd zoals dit is afgesproken binnen n het ZPM. Duurt een consult een keer iets langer of korter, dan ziet u op de rekening toch de geplande tijd staan. 

Welke prestaties staan er op de factuur?

In de vrijgevestigde praktijk, die GGZ IJssel-Berkel is, kunnen er vier soorten prestaties te vinden zijn op de rekening:

  • Consult diagnostiek; bv intakes, vragenlijsten, diagnostisch onderzoek;

  • Consult behandeling;

  • Intercollegiaal overleg (eens per kwartaal en indien nodig);

  • Groepsconsult.

Het tarief voor deze prestaties is zowel afhankelijk van het beroep van uw behandelaar (psychotherapeut of klinisch psycholoog) als van de duur van het consult. Op de factuur vindt u de verschillende bij uw behandeling betrokken behandelaars terug.

Zorgprestatiemodel - veranderingen in kostenstructuur per 2022

Meer informatie hierover kunt u vinden op:

https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

Eigen risico in 2022

Als uw behandeling in 2021 gestart is, wordt dit traject eind 2021 financieel afgesloten en gefactureerd aan de zorgverzekeraar. Wanneer u uw eigen risico over het jaar 2021 nog niet verbruikt heeft vanwege andere medische kosten, betaalt u begin 2022 uw eigen risico over het jaar 2021. 
Als uw in 2021 gestarte behandeling doorloopt in 2022, dan factureren wij vanaf 2022 voor de eerste keer in mei. Dit betekent dat u sneller een afrekening kunt krijgen van uw eigen risico over het jaar 2022.

Facturatie

De Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) stelt de prestaties en tarieven vast die binnen het Zorgprestatiemodel gebruikt worden. De zogenaamde indirecte tijd (voorbereiding, verslaglegging, opstellen behandelplan, brieven, dossierstudie, overleg met derden als de huisarts et cetera) zijn verdisconteerd in de prestaties en worden niet meer apart genoteerd. Tijdens de intake maken wij een inschatting van de ernst en complexiteit van de problematiek en in de bespreking van het behandelplan delen we onze bevindingen en geven een inschatting van de duur van de behandeling. 

GGZ IJssel-Berkel voldoet aan de eisen die door de zorgverzekeraars gesteld worden voor vergoeding en houdt zich aan de NZA tarieven. 

In mei en november en aan het einde van de behandeling, wordt de nota opgemaakt van de tot dan toe doorlopen behandeling. Deze nota ontvangt u van de praktijk en dient u aan de praktijk te voldoen binnen vier weken na ontvangst. Dezelfde rekening kunt u direct na ontvangst indienen bij uw verzekeraar die, afhankelijk van uw polis, geheel of gedeeltelijk vergoed wordt met aftrek van uw eigen risico. Uw verzekeraar vergoedt in de regel binnen enkele dagen.

De tarieven die aan de prestaties verbonden zijn worden ieder jaar door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld en gepubliceerd in een tariefbeschikking. U vindt deze tariefbeschikkingen onderstaand.

Tariefbeschikking ZPM 2022.

Tariefbeschikking ZPM 2023.

Bovenstaand vind u de meest voorkomende tarieven op de factuur van GGZ IJssel-Berkel voor 2023 naast het tarief voor intercollegiaal overleg van 15 minuten: 71,88.

Natura of restitutie basisverzekering

De basisverzekering is een naturapolis of een restitutiepolis. Bij een zuivere restitutiepolis krijgt u volledige vergoeding bij zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorg. U hebt dan ook de vrije keuze van behandelaar. Dit is de meest gunstige polis voor vergoeding bij GGZ IJssel-Berkel. Let op! Check goed of de restitutiepolis zuiver is want per 2023 heeft een aantal zorgverzekeraars zoals CZ, VGZ en ONVZ de vergoeding gemaximeerd. Hierdoor verdwijnt de vrije artsenkeuze omdat er bij deze verzekeraars geen polis meer is die 100% vergoedt. Houd hier rekening mee bij het afsluiten van de zorgverzekering aan het einde van het jaar.  Bij de naturapolis worden alleen gecontracteerde aanbieders volledig vergoed. Dit betekent dat u bij GGZ IJssel-Berkel een deel zelf zult betalen. De verzekeraar vergoedt tussen de 60%-90% van de behandeling.

Recht op zorg (naturapolis) of recht op vergoeding van zorg (restitutiepolis)?

De naturapolis geeft dus recht op zorg, waarbij de zorgverzekeraar bepaalt welke zorgverleners onder welke condities de zorg mogen leveren. Een budgetpolis is een uitgeklede variant van de naturapolis. Het aanbod aan behandelaren is hier gering.

De zuivere restitutiepolis geeft recht op vergoeding van zorg, waarbij u zélf kiest naar welke zorgverlener u gaat. Dit is niet van invloed op de hoogte van de vergoeding die altijd 100% is.

Overigens:

31 december 2022 is de uiterste datum voor het opzeggen van een verzekering en het afsluiten van een nieuwe verzekering voor 2023.

Het loont de moeite om voor 2023 te kijken voor welk type verzekering u kiest. Bij de meeste verzekeraars is overstappen naar een restitutiepolis slechts enkele euro's duurder dan de naturapolis.

Overzicht van alle natura- en restitutiepolissen voor 2022 vind u hier.

Overzicht van restitutiepolissen in 2023 vind u hier.

Niet vergoede zorg

Heeft u geen verwijzing of blijkt het probleem niet onder de verzekerde zorg te vallen dan dient de behandeling zelf betaald te worden. Tijdens het eerste gesprek zullen hier afspraken over worden gemaakt. Het particuliere tarief voor niet-verzekerde zorg bedraagt €150,- per individuele sessie van 60 minuten.

No show

Een gemaakte afspraak annuleren kan kosteloos als dit meer dan 24 uur van tevoren wordt doorgegeven. Voor annulering minder dan 24 uur van tevoren wordt 100 euro in rekening gebracht op basis van een consult van en uur. U ontvangt hiervoor een factuur. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw verzekeraar. 

Onze bank: Triodos

NL68 TRIO 0379 2978 17 

Ten name van GGZ IJssel-Berkel.

Meest voorkomende tarieven 2023.png
bottom of page